Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Regulamin biegu na 10 KM

 1. ORGANIZATOR
  1. Organizatorem jest Toruński Związek TKKF, ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń.
 2. CEL
  1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
  2. Promocja Torunia w Polsce i na świecie.
  3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Torunia i okolic.
  4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu.
 3. TERMIN I MIEJSCE
  1. Bieg odbędzie się w dniu 23 października 2016 r. po ulicach Torunia.
  2. Start zawodników nastąpi o godz. 9:00.
  3. Meta biegu będzie znajdować się na punkcie widokowym przy moście Gen. Zawackiej, ul. Szosa Lubicka w Toruniu.
  4. Transport uczestników z mety odbędzie się o godz. 10:40 z zatoki autobusowej przy punkcie widokowym przy moście Gen. Zawackiej, ul. Szosa Lubicka
  5. Szczegółowa trasa maratonu znajduje się na stronie internetowej www.torunmarathon.pl w zakładce „Trasa”.
  6. Długość trasy: 10 km. Trasa będzie posiadać atest PZLA.
  7. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.
  8. W godz. 9:00-10:30, wraz z przemieszczaniem się biegaczy, trasa będzie sukcesywnie wyłączana z ruchu kołowego (z wyjątkiem tramwajów i pojazdów organizatora).
  9. Wyłączenie z ruchu dotyczy również rowerów i rolek. Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne, na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego, w tym tzw. "support". Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.
  10. Zawodnicy na starcie ustawiają się w strefach czasowych wyznaczonych przez Organizatora.
 4. ZASADY UCZESTNICTWA
  1. W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu biegu ukończy 16 lat.
  2. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze zawodów. W przypadku, gdy uczestnik wykupi usługę „Pakiet startowy do domu”, weryfikacja następuje przy odbiorze pakietu startowego, a zawodnik nie musi się już stawiać do ponownej weryfikacji w Biurze zawodów.
  3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze zawodów.
  4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu maratońskim. W przypadku, gdy zawodnik wykupi usługę „Pakiet startowy do domu”, zaświadczenie podpisywane jest przy odbiorze pakietu w obecności kuriera.
  5. Biuro Zawodów będzie się mieścić w hali sportowej IV Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 1/5, 87-100 Toruń. 
  6. Biuro Zawodów będzie czynne w następujących dniach i godzinach:
   • 22 października 2016 (sobota) w godzinach 09:00-20:00
   • UWAGA: W dniu 23 października Biuro Zawodów będzie nieczynne.
  7. Uczestników biegu obowiązuje limit czasu 1 godzina i 10 minut.
  8. Zawodnicy, którzy na półmetku osiągną czas powyżej 35 minut zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Wszyscy zawodnicy, którzy nie osiągną linii mety do godz. 10:10, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Do mety mogą dojechać pojazdem z napisem „Koniec biegu”.
  9. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
  10. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
  11. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu sa ostateczne i niepodważalne.
  12. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  13. Zawodnicy zdyskwalifikowani za doping i odbywający karę nie mają prawa startu w biegu aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji.
  14. Organizator nie zezwala na start zawodników z psami.
 5. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
  1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.torunmarathon.pl.
  2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 15 października 2016. Po tym terminie zgłoszenia nie będą możliwe.
  3. Transakcje on-line obsługiwane sa przez Transferuj.pl. Wszystkie dane podawne w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
  4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).
  5. Limit uczestników w biegu wynosi 300 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
  6. Opłata startowa za udział w biegu w zależności od terminu wpłaty wynosi:
   • 40,00 PLN płatne od 1.02.2016 do 30.04.2016
   • 50,00 PLN płatne od 1.05.2016 do 31.07.2016
   • 60,00 PLN płatne od 1.08.2015 do 15.10.2016
  7. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się na "liście opłaconych".
  8. Każdy uczestnik Imprezy, oprócz zgłoszenia online, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej, której należy dokonać w ciągu 7 dni od daty rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.
  9. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonał pierwszej opłaty.
  10. Uwaga! Osoby dokonujące płatności w innej walucie niż polski złoty płacą równowartość stawek podanych w p. 5.6., przy czym przeliczenie dokonywane jest automatycznie przez bank.
  11. Osoby, które wniosą opłatę startową po 15 października 2016 roku winne są posiadać ze sobą potwierdzenie wniesienia opłaty podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.
  12. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W takim wypadku w tytule przelewu należy wpisać „Opłata grupowa” oraz imiona i nazwiska uczestników, za których wnoszona jest opłata startowa. Listę osób, za które wnoszona jest opłata należy również przesłać na adres: info(at)torunmarathon.pl
  13. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
  14. Istnieje możliwość zamówienia dostawy pakietu startowego pod wskazany adres wybierając opcję „Pakiet startowy do domu”:
   • Koszt dostawy to 50,00 zł (na terenie Polski),
   • Dostawa odbywać się będzie firmą kurierską UPS,
   • Zamówione pakiety będą wysyłane w terminie od 01-18.10.2016 r.
  15. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
  16. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
   • numer startowy wraz z czterema agrafkami,
   • koszulkę z logo TORUŃ MARATHON,
   • napoje (woda, izotonik) na trasie i mecie biegu,
   • medal na mecie,
   • worek na odzież (depozyt),
   • możliwość bezpłatnego noclegu na hali sportowej,
   • posiłek regeneracyjny (23.10.2016),
   • folder informacyjny TORUŃ MARATHON,
   • upominki od sponsorów i partnerów imprezy.
  17. Rachunki dotyczące opłat dokonywanych przelewem, po wystąpieniu z żądaniem wystawienia rachunku do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, wystawiamy w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty na rachunek bankowy.
  18. Jeśli żądanie zostanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania transakcji licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż/została nabyta usługa, rachunek zostanie wystawiona nie później niż do 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania.
  19. Prośby o wystawienie rachunku należy kierować na adres e-mail: info(at)torunmarathon.pl
  20. Rachunki wystawiamy i przesyłamy wyłącznie w formie elektronicznej.
 6. KLASYFIKACJA
  1. w kategorii Generalnej Kobiet i Mężczyzn;
  2. w kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:
   • K 18-29 M 18-29
   • K 30-39 M 30-39
   • K 40-49 M 40-49
   • K 50-59 M 50-59
   • K 60-69 M 60-69
   • K 70 i starsze M 70 i starsi.
  3. Organizator z uwagi na ubytki w nawierzchni na trasie maratonu nie przewiduje udziału w imprezie osób niepełnosprawnych na wózkach.
 7. NAGRODY
  1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
  2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe i puchary.
  3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych i specjalnych otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.
  5. Warunkiem otrzymania nagród i premii jest ukończenie biegu i negatywny wynik kontroli antydopingowej.
 8. NOCLEGI I WYŻYWIENIE
  1. Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów i własnego wyżywienia każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.
  2. Pasta Party będzie się odbywać 22 października 2016 w godzinach 16:00-20:00 w Restauracji PARK, ul. Szosa Bydgoska 3, 87-100 Toruń. Udział w Pasta Party kosztuje 5,00 zł, dla osób towarzyszących 20,00 zł.
  3. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w nocy z soboty (22 października 2016) na niedzielę (23 października 2016) w hali sportowej Uniwersyteckiego Centrum Sportu UMK, ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń. Osoby chcące skorzystać z takiej możliwości proszone są o zaznaczenie takiej opcji podczas dokonywania zgłoszenia w formularzu rejestracyjnym. Ilość miejsce jest ograniczona do 100 osób. Organizator nie zapewnia śpiworów ani materacy. Zakwaterowanie odbywać się będzie w godzinach 17:00-20:00. Istnieje możliwość wcześniejszego pozostawienie rzeczy.
 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883.
  6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora
   Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE​
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegu należy przesyłać w formie pisemnej, listem poleconym na adres Toruński Związek TKKF, ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia biegu.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące biegu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
  4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
  5. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
  6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
  7. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
  8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
  9. Organizator zapewnia szatnie z natryskami w hali sportowej IV Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 1/5, 87-100 Toruń.
  10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
  11. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie.
  12. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.torunmarathon.pl oraz przekazane do informacji mediów.
  13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  14. Pisemne protesty przyjmuje Organizator w Biurze Zawodow do godziny 16:00 w dniu odbywania się Zawodów.
  15. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
  16. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
close

NEWSLETTER - Bądźmy w kontakcie!

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje jako pierwszy.

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na:

Przetwarzanie moich danych osobowych przez Toruński Związek TKKF z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.). Toruński Związek TKKF informuje, że administratorem Twoich danych osobowych jest Toruński Związek TKKF. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Przesyłanie przez Toruński Związek TKKF z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1422 ze zm.).