Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Regulamin PUCHARU MARATONU

01ORGANIZATOR

 1. Organizatorem jest Toruński Związek TKKF, ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń.

02CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja Torunia w Polsce i na świecie.
 3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Torunia i okolic.
 4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu.

03TERMIN I MIEJSCE

 1. Biegi odbywać się będą w każdy piątek w dniach:
  • 08.04.2016
  • 20.05.2016
  • 10.06.2016
  • 15.07.2016
  • 02.09.2016
  • 23.09.2016
  • 14.10.2016
 2. Start zawodników nastąpi zawsze o godz. 19:00.
 3. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie internetowej www.torunmarathon.pl w zakładce „Trasa”.
 4. Długość trasy: 5 km.
 5. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.
 6. Zawodnicy na starcie ustawiają się w strefie wyznaczonej przez Organizatora.

04ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W biegu mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia (decyduje rok urodzenia).
 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze zawodów.
 3. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze zawodów (czarny namiot na plaży miejskiej za Hotelem Copernicus na Bulwarze Filadelfijskim).
 4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.
 5. Biuro Zawodów to czarny namiot na plaży miejskiej za Hotelem Copernicus na Bulwarze Filadelfijskim. Biuro będzie czynne w godzinach 16:30-18:15
 6. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
 7. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuacji biegu są ostateczne i niezmienne.
 8. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie OC i NW.
 9. Organizator nie zezwala na start zawodników z psami.

05ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia na biegi będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.torunmarathon.pl.
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do 3 dni przed terminem każdego biegu. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze zawodów w godzinach jego funkcjonowania.
 3. Transakcje on-line obsługiwane sa przez Transferuj.pl. Wszystkie dane podawne w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
 4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).
 5. Limit uczestników w każdym z biegów wynosi 500 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
 6. Opłata startowa za udział w pojedyńczym biegu wynosi:
  • 15,00 PLN przy zgłoszeniach on-line
  • 25,00 PLN w Biurze Zawodów
 7. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika.
 8. Każdy uczestnik Imprezy, oprócz zgłoszenia online, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej przed zamknięciem rejestracji na każdy z biegów (tj. na 3 dni przed rozpoczęciem każdego z biegów), w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.
 9. Tylko zgłoszenia opłacone i potwierdzone w liście startowej są gwarancją startu.
 10. Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia i wniesienia opłaty w dniu startu każdego z biegów w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania. Liczba osób które mogą tego dokonać jest ograniczona do 30 zgłoszeń na każdy z biegów.
 11. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W takim wypadku w tytule przelewu należy wpisać „Opłata grupowa” oraz imiona i nazwiska uczestników, za których wnoszona jest opłata startowa. Listę osób, za które wnoszona jest opłata należy również przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 12. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 13. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 14. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
  • numer startowy wraz z czterema agrafkami,
  • napoje i żywność na Mecie biegu
  • worek na odzież (depozyt),
  • folder informacyjny TORUŃ MARATHON,
 15. Rachunki dotyczące opłat dokonywanych przelewem, po wystąpieniu z żądaniem wystawienia rachunku do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, wystawiamy w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty na rachunek bankowy.
 16. Jeśli żądanie zostanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania transakcji licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż/została nabyta usługa, rachunek zostanie wystawiona nie później niż do 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania.
 17. Prośby o wystawienie rachunky należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 18. Rachunki wystawiamy i przesyłamy wyłącznie w formie elektronicznej.

07KLASYFIKACJA

 1. W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  1. klasyfikacja generalna (OPEN) kobiet i mężczyzn;
  2. klasyfikacja wiekowe kobiet i mężczyzn:
   • K 18-29 M 18-29
   • K 30-39 M 30-39
   • K 40-49 M 40-49
   • K 50-59 M 50-59
   • K 60-69 M 60-69
   • K 70 i starsze M 70 i starsi
  3. klasyfikacja końcowa
   • warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej jest ukończenie conajmniej 5 z 7 biegów
   • klasyfikacja będzie stworzona na podstawie sumy czasów 5 z 7 najlepszych biegów

08NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 5 z 7 biegów otrzymają pamiątkowe medale.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe i puchary.
 3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.
 5. Nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych.
 6. Warunkiem otrzymania nagród i premii jest ukończenie biegu i negatywny wynik kontroli antydopingowej.

09POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegiem należy przesyłać w formie elektronicznej na adres Toruński Związek TKKF, ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia biegu.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące biegu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.

10POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 5. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 7. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.torunmarathon.pl oraz przekazane do informacji mediów.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 12. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
close

NEWSLETTER - Bądźmy w kontakcie!

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje jako pierwszy.

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na:

Przetwarzanie moich danych osobowych przez Toruński Związek TKKF z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.). Toruński Związek TKKF informuje, że administratorem Twoich danych osobowych jest Toruński Związek TKKF. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Przesyłanie przez Toruński Związek TKKF z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1422 ze zm.).